Công trình thi công 7

Thông tin công trình

  • Bảng hiệu nhà sách Phương Nam
  • Vị trí: Định Quán – Đồng Nai
  • Diện tích bảng hiệu : 4x2m
  • Địa chỉ : Trung tâm hành chính huyện Định Quán

Hình ảnh thi công